Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English

Mucize-i Muhammed Mustafa

Sadreddin


Başlayalum yine Allâh adıyla
Şâd idelüm göñlümüz ol yâdıla

Muḥammed Kaʿbede oturmışıdı
Ṣaḥâbeler ayaġın dürmişidi

Ebû Cehlile on kâfir geldiler
Diñle resûle ne sözler didiler

Didiler kim ey Muḥammed sen bize
Bir muʿcize gösterivirseñ bize

Yaʿḳûb ile yine ḳurtlar söyledi
ʿÎsâ daḫi balçıġı ḳuş eyledi

Sen daḫı göster bize bir muʿcizât
Saña bāṭıl diyenler olsunlar mât

Muṣṭafâ didi ki var ya Cebrâʾil
Gör bizimçün ne buyurdı ol Celîl

Cebrāʾil Ḥażrete varup açdı râz
Didi kim ey Pâdişâh-ı bî-niyâz

Sensin hemān dergāh-ı kâ(y)inât
Ne baġışlarsın Nebîye muʿcizât

Ḥaḳ Çalab Cebrâʾil’e ḳıldı nidâ
Di benüm sevgülü dôstum Aḥmede

Di ki dôstuñ saña ikrâm eyledi
Ne dilerseñ külli inʿâm eyledi

Buyurursañ yedi ḳat yer yürüsün
Yüce ṭaġlar mum oluban erisün

Güneş inüp öpsün anuñ ayaġın
Ay öñünde secdeye ursun yüzin

Yardumcı benem neye ḳorḳar ḥabîb
Ṣayrulıḳ ne ġussa çün benem ṭabîb

Cebrâʾil indi Muḥammed oldı şâd
Aña uyan ṭamudan oldı âzâd

Söyledi ṣadrî ve bedrî muḥterem
Ne dilerseñüz dileñüz gösterem

Didiler güneş[i] gerü döndüresin
Ayı anuñ yerine irgüresin

Ay gele yine gerü çevrüne
Hem ine gök altına girüp yine

Çıḳa öñünde şehâdet getüre
Döne girü kendi yerine vara

Muṣṭafâ güneşe ḳıldı bir naẓar
Gün dolandı çıḳdı şol ḳadem ḳamer

Döndi aya baḳdı ol faḫr-ı cihân
İki pāre oldı durdı bir zamān

İndi Kaʿbe[y]i dolandı on kezin
Geldi Aḥmed ögine urdı yüzin

Lâilâhe illallâh dedi
Sen Muḥammed hem resûlullâh dedi

Tañrı birdür sen Muḥammed ḥaḳ resûl
Dîn bu dîndür ayruġı degül ḳabûl

On iki biñ er Müselmân oldılar
Ehl-i tevḥîd ehl-i îmân oldılar

Cümle kâfir ehl-i îmân olsa coş
Dīn Muḥammed dînidür key añla ḫoş

Muṣṭafâ secde ḳılur Tañrısına
Bū Cehil düşdi ḳarın aġrısına

Bū Cehil aġlayu gider evine
Tañrınuñ düşmeni ḳaçan sevine

Ḫânedânı Muṣtafâ şâẕ oldılar
Cümle ḳayġulardan âzâd oldılar

Ṣadrüddin dutarsa şerʿi sünneti
Yarın ola Muṣṭafânuñ ümmeti

Çünki bunda hatm oldı mucizât
Aşkıla peygambere vir salavat14

Fâʿilâtün Fâʿilâtün Fâʿilât
Muṣṭafânuñ rūḥına vir ṣalavât


SALAVAT

Salavat ile ilgili yazılar

Salavat

Salavatın Bir Sırrı

Salavat Getirmek Üzerine

Salavat Oruçluya yakışır

Salât, Salavât (I)

Ayetlerde Salavat

Hadislerde Salavat

40 Salavat

Salat-ı Nariye

Sesli Salavatlar

Kutlu olsun

Ey Nebi