Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English
Linkler

 

Peygamberimiz

Hazreti Muhammed Mustafa SAV

İle İlgili siteler

 

Siyer Araştırmaları Merkezi

Türkçe

www.guleselam.com

Türkçe

www.prophetmuhammed.org

İngilizce

www.muhammad.net

İngilizce

studorg.nwu.edu

İngilizce

www.al-islam.org

İngilizce

www.usc.edu

İngilizce

www.resulullah.org 

Türkçe

dinim.s5

Türkçe

enfal

Türkçe

Mübarek Soyağacı

Türkçe

www.hazretimuhammed.org

Türkçe

www.kuranikerim.com

Türkçe

www.turk.ch

Türkçe

www.alemlerinefendisi.cjb.net 

Türkçe

www.kimkimdir.gen.tr

Türkçe

www.hazretimuhammed.org

Türkçe

www.kimkimdir.gen.tr

Türkçe

Çağrı Website

Türkçe

SoHo

Türkçe     Hadis

www.microteam.net

Türkçe     Hadis

hicaz2000

Türkçe -Güzel Fotoğraflar

www.kelamullah.com

Türkçe     Hadis

www.mucahid.net

Türkçe     Hadis

Siyer-i Nebi

Türkçe     Siyer

www.muhaddith.org

İngilizce-Arapça  Hadis

www.huzuradogru.com

Türkçe     Siyer

Birbirinden Güzel E-Kart Hatlar

Hat

Yedirenk

Türkçe Efendimize klipler

www.diyanet.gov.tr/peygamber

Türkçe     Siyer

40 Hadis

40 hadis dinle-oku

Mevlid-i Şerif

Mevlid-I serif dinle

   

 

ed-Dürerü’s-seniyye (www.dorar.net)

Şeyh Alevî b. Abdülkâdir es-Sekkâf’ın danışmanlığında hizmet veren sitenin hadis bölümü oldukça zengin ve kullanışlıdır. Ana sayfanın üst kısmındaki “Kütüb ve Buhûs” butonundaki el-Hadis ve ulûmuh kısmında yer alan Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’i, Buhârî ve Müslim’in es-Sahîh’leri, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve İbn Mâce’nin es-Sünen’leri bilgisayara indirilebilmektedir. “Netâicü’l-buhûs…” butonunun Hadis kısmında da çeşitli araştırma ve kitapların sonuç bölümleri, metin olarak verilmektedir. “Bahs” butonu ise site içi arama yapmakta kullanılmaktadır. Ana sayfanın sağ bloğunda bulunan “el-Mevsû’atü’l-hadîsiyye” butonu, sitenin en kullanışlı bölümü olan, Teysîru’l-vusûl ilâ ahâdîsi’r-rasûl başlıklı hadis arama sayfasını açmaktadır. Burada hadisin bir veya birkaç kelimesi ilgili boşluğa yazılarak arama yapılmaktadır.

 

el-Muhaddis (www.muhaddith.org)

Arapça ve İngilizce yayımlanan site, diğer hizmetleri yanında genel anlamda bir İslamî eserler ve programlar kütüphanesi sunmaktadır. Bu sitenin hadisle ilgili bölümüne, İngilizce sayfada “Search our Books”, Arapça sayfada ise “ابحث ضمن كتبنا” butonundan (ya da doğrudan www.muhaddith.org/cgi-bin/a_Optns.exe adresiyle) ulaşılmaktadır.

Bir hadis arama motoru olun bu sayfanın üst kısmında Arapça yazamayanlar için ekran klavyesi yer almaktadır. Aranacak metin ilgili boşluğa yazıldıktan sonra, alt tarafta yer alan kitap listelerinden seçmeler yapılabilir. “Hadis” başlığı altında yer alan, otuzu Arapça, üçü İngilizce bütün kitapların taranması isteniyorsa, bunu gösteren kutucuk/lar işaretlenmelidir. Sonuçlar listelendiğinde, istenirse hadisin geçtiği kitabı açma imkânı da vardır.

 

IHSAN (www.ihsanetwork.org)

The International Hadith Study Association Network (IHSAN) sitesi üyelik sistemiyle çalışmaktadır. Sitenin İngilizce ve Arapça sayfalarında hizmetlerini tanıtıcı bilgiler bulunmaktadır. Hazırladıkları Hadis veritabanı CD-ROM’u internet üzerinden satılmaktadır.

 

İslam (www.al-islam.com)

Harf Information Technology (www.harf.com) şirketi tarafından hizmete sunulan site, Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca, Türkçe, Malayca ve Endonezce dillerinde yayın yapmaktadır. Diğer dillerdeki sayfalar Arapça sayfaların tam olmayan çevirilerinden oluşmaktadır.

Arapça sitenin üst kısmındaki “el-Hadîs” butonu, sitenin hadis sayfasını açmaktadır (http://hadith.al-islam.com). Kütüb-i tis’a temelinde çalışan arama motoru sayesinde, hem hadise, hem de meşhur şerhlerine ulaşma imkânı bulunmaktadır. Hadis ana sayfasında yer alan konu başlıklarıyla “konulu arama” da yapılabilmekte ve ilgili hadisler kolayca görülebilmektedir. Her bir hadîs tek sayfada gösterilmekte ve hadîsin altında şerhine yer verilmektedir. İstendiği takdirde gerek hadîs metni ve gerekse şerhi kopyalanarak başka programlara aktarılabilir.

Sayfanın sağ tarafında Kütüb-i tis’a ve bunların bazı şerhleri listelenmekte, buradaki toplam on sekiz kitap, harekeli ya da harekesiz metin olarak kullanılabilmektedir.

 

-Şebeketü’l-İslâmiyye (www.islamweb.net)

Arapça, İngilizce ve Fransızca yayın yapan genel içerikli bu sitenin Arapça ana sayfasının sağ tarafındaki “el-Mecmû’atü’r-reîsiyye” bölümünde yer alan el-Hadîsü’ş-şerîf butonu tıklandığında hadis sayfasına geçilmektedir.

 

Ezher (www.alazhr.org veya www.islamic-council.com)

Mısır Arap Cumhuriyeti Vakıflar Bakanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na ait olan bu sitede, İslam’ın temel kaynakları, Ezher Üniversitesi’nin tarihçesi ile yüz yıllık fetva arşivi, İslâmî kavramlar sözlüğü, yeni hazırlanan bir fıkıh ansiklopedisi, İslam âlimlerinin biyografileri, Seyyide Zeyneb Mescidi’nde bulunan yazmalar (şimdilik bir adet) ve sempozyum tebliğleri yayımlanmaktadır.

 Sitenin “el-Hadîsü’ş-şerîf” sayfasında Kütüb-i tis’a’ya ek olarak Dârekutnî (ö. 385/995) ile Beyhakî’nin (ö. 458/1065) es-Sünen’leri ve Humeydî’nin (ö. 219/834) el-Müsned’ine metin olarak ulaşma imkanı verilmiştir. “A’lâmü’l-müslimîn” sayfası da muhaddislerin tercüme-i hallerine kolayca ulaşmayı sağlamaktadır.

 

Nidâu’l-îmân (www.al-eman.com)

Nidau’l-îmân (İman çağrısı)” ve “Bütün Müslümanların Sitesi” sloganıyla oldukça muhtevalı bir yayın yapan sitenin ana sayfasının üstünde sıralanan başlıklar arasındaki “el-Hadîsü’ş-şerîf” sayfasında Kütüb-i tis’a ve Fethu’l-bârî metin olarak yer olmaktadır.

 

el-Varak (www.alwaraq.com)

Emirates Internet & Multimedia and Emirates Telecommunications Corporation (www.emirates.net.ae, www.albahhar.com) tarafından hizmete sunulan bu site, genel olarak temel İslâm kaynaklarının yer aldığı bir elektronik kütüphane durumundadır ve üyelik sistemiyle çalışmaktadır. Sitenin hizmetlerinden yararlanabilmek için önce basitçe tamamlanan bir işlem ile ücretsiz üye olmak gerekmektedir. Ana sayfanın üstündeki “el-Mektebetü’t-türâsiyye” butonu, kitapların bulunduğu sayfayı açmaktadır. Buradaki hadis kitapları kısmında toplam yetmiş beş adet eser yer almaktadır. Ancak ne yazık ki bu listede hiçbir kaynak hadis eseri bulunmamakta, metni aranan hadisler ikincil eserlerde gösterilmektedir. Dolayısıyla bu siteden, hadis aramak için değil, bir kütüphane olarak istifade edilmelidir.

 

Saydu’l-Fevâid (www.saaid.net)

Bu sitenin ana sayfasının sağ yanındaki “er-Reîsiyye” kutusunun içinde yer alan Mektebetü Saydi’l-Fevâid kısmı, on tanesi Arapça dışında olmak üzere toplam 1298 adet kitap ihtiva eden büyük bir e-kütüphanedir. Bunlar arasında kırk sekizi hadis,  yetmişi de hadis ilimleri ile ilgili eski-yeni yüz on sekiz adet hadis eseri yer almaktadır. Bu eserleri metin olarak ekrandan okumak ve taramak imkanı olmamakla birlikte .zip (sıkıştırılmış) dosya olarak ücretsiz download edilebilmektedir. Ayrıca sitedeki “Makâlât” ile “Buhûs ilmiyye” sayfalarında da hadisle ilgili çeşitli makale ve araştırmalar bulunmaktadır.

 

Sahab (www.sahab.org)

İslamî ilimlerin hemen her alanında toplam 831 eser ile büyük bir e-kütüphane hizmeti veren bu sitenin “Kısmu’l-hadîs ve ulûmuh” sayfasında yüz kırk adet hadis kitabı bulunmaktadır. Bu kitaplar hem ekrandan okunabilmekte, hem de bilgisayara indirilebilmektedir. Üye olunduğu takdirde sitedeki kitaplardan seçilerek isme kayıtlı özel bir kütüphane oluşturulabilmekte, bu da daha sonra sürekli aynı kitaplarla çalışmayı kolaylaştırmaktadır.

 

el-Muhtâru’l-islâmî (www.islamselect.com)

Bu sitenin ana sayfasının en altında bulunan “et-Tasnîfü’l-esâsî” kutusunun içinde yer alan “el-Hadîs ve ulûmuh” sayfasında, hadisle ilgili çeşitli konularda yazılmış toplam yüz altmış dokuz makale listelenmektedir. Ekrandan okunabilen bu makaleler hadis araştırmacıları için oldukça iyi bir bibliyografya niteliği taşımaktadır.

 

Dâru’l-Hadis (www.hadith.net)

Dâru’l-Hadis Araştırma Merkezi adıyla İngilizce, Arapça ve Farsça yayın yapan bir Şiî sitesidir. “Mesâdıru’l-hadîs” bölümünde geniş bir Şii hadis çalışmaları bibliyografyası listelenmekte, bazı hadis kaynaklarının tanıtımı yapılmakta ve önemli çalışmaların metinleri verilmektedir. “Ulûmu’l-hadis” sayfaları da oldukça zengin olup tam bir Şiî hadis usul ve tarihi sunmaktadır.

 

Kuveyt Evkaf Bakanlığı (www.islam.gov.kw)

Kuveyt Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı’nın resmî internet sitesi olan bu site, ihtiva ettiği çok önemli Fıkıh Ansiklopedisi’nin yanı sıra, “mine’l-hedyi’n-nebevi” bölümünde hadis usulü bilgilerine ve Kütüb-i tis’a’nın tanıtımına kısaca yer vermekte, Nevevî’nin (ö. 676/1278) el-Erba’ûn isimli eseri de, şerhli olarak sunulmaktadır.

Belâğ (www.balagh.com)

Sitenin ana sayfasının sol yanındaki “el-Mevsû’atü’l-islâmiyye” sayfasında hadisle ilgili iki bölüm bulunmaktadır. Bunlardan “Hadis” sayfasında değişik yazarlar tarafından kaleme alınmış hadis makaleleri yayımlanmaktadır. “Mu’cemü’l-mustalahât” sayfası ise aralarında hadis ıstılahlarının da bulunduğu geniş bir terimler sözlüğüdür.

 

Râfed (www.rafed.net)

Şiî müslümanlar tarafından yayımlanan bu sitenin “Kütüb” bölümündeki hadis ve ulûmü’l-hadis sayfaları, Şia’nın hadis-sünnet görüşlerinin ele alındığı bazı çalışmalara ulaşma imkânı veren bir e-kütüphane hizmeti sunmaktadır. Bu sayfanın İngilizce bölümünde de dikkat çekici kitaplar yer almaktadır. Tamamı ekrandan okunan bu eserler arasında ne yazık ki, Şia’nın temel hadis kitapları bulunmamaktadır.

 

İslam (www.al-islam.org)

Ehl-i Beyt Dijital İslâmî Kütüphane Projesi’nin sitesi olup İslam ile ilgili hemen her konuda çeşitli kitap ve makaleler ihtiva etmektedir. “Browse Library” sayfasına geçildiğinde sol yandaki listede yer alan “Hadith (Sayings and Traditions)” bölümünde, aralarında Nehcu’l-belâğa’nın da bulunduğu otuz yedi adet kitap ve makale yer almaktadır. Nehcu’l-belâğa’nın İngilizce tercümesinin verildiği sayfada, istenirse içindekiler sütünundaki “ayın” harfi tıklanarak kitabın Arapça metni görüntülenebilmektedir. Site, Şia’nın hadis anlayışını görmek için bir hareket noktası sayılabilir.

MSA (www.usc.edu/dept/MSA/)

Güney Kaliforniya Üniversitesi Müslüman Öğrenciler Birliği’nin sayfası olup İslam hakkında genel bilgiler içermektedir. Sitedeki “Muhammad (saas)” ve “Sunnah” sayfalarında değişik yazarlar tarafından kaleme alınmış yazılara yer verilmekte, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve Muvatta’ın İngilizce tercümeleri ve bu dört kitapta arama yapma imkânı sunulmaktadır. Hadis bilimi konusunda İngilizce metin ihtiyacı duyanların istifade edeceği bir sitedir.

 

Internet History Sourcebooks

(www.fordham.edu/halsall)

New York Fordham Üniversitesi’nin sitesine bağlı ve editörlüğünü Paul Halsall’ın yaptığı sayfalar “Internet History Sourcebooks Project” adıyla yayımlanmaktadır. Site, antik çağlardan günümüze kadar ve bütün kültürlere ait bir “kaynak kitap” olmayı hedeflemektedir. Halsall’ın bu sitesi, hadis konusundaki sayfalarından çok, hemen her alandaki içeriğiyle önem arzetmektedir.

 

ISNA (www.isna.net)

Islamic Society of North America (ISNA)’nın resmî web sitesidir. “Library” sayfasının Hadith Archive bölümünde Buhârî, Müslim, Muvatta’, kırk kudsî hadis ve Nevevî’nin Kırk Hadis’i İngilizce metin olarak yayımlanmaktadır.

 

Prophet Muhammad (www.muhammad.net)

Sabr Foundation tarafından Hz. Peygamber’in biyografisini, görevini ve mesajını tanıtmak amacıyla yayımlanan sitenin ana sayfasının sol tarafındaki menüde yer alan “Online books” bölümünde, Kütüb-i sitte’den seçilmiş ve konularına göre tasnif edilmiş 500 hadis ile Riyâzu’s-sâlihîn ve Seyyid Sâbık’ın Fıkhu’s-sünne adlı eserleri bulunmaktadır.

 

Muhaddis (www.muhaddis.org/taksimat.shtml)

Kişisel bir gayretin ürünü olan bu sitede, Kütüb-i sitte (5972 kayıt) ve Sahîh-i Buhârî (2189 kayıt) veritabanı programları yanında Sahabe bilgileri (103 kayıt), hadis lügati ve Kütüb-i Sitte muhaddislerinin biyografileri bulunmaktadır.

 

Ulum el-Hikme Okulu (www.ulumulhikmekoeln.de/)

 

Hadis (www.hadis.org)

 

Dinbilimleri (www.dinbilimleri.com)

Ülkemizdeki akademisyenlerin pek çoğunun yakından tanıdığı Dinbilimleri Akademik Araştırma Merkezi’nin sitesinin bu yazıda yer alması, hadis bilimi açısından da önemli olan, tez/kitap/makale arama motoru sebebiyledir. Bu sayede Türkiye’de hadis alanındaki hemen bütün bibliyografyaya ulaşılabilmektedir. Ayrıca sitede yayımlanan Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi’nde de hadis konulu makalelere sıkça yer verilmekte, derginin bütün sayıları görülebilmektedir.