Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English
Muhammed Mustafa SAV-Ta'rif-i Muhammedî Aleyhisselatu Vesselam

Ta'rif-i Muhammedî Aleyhisselatu Vesselam

Eymen Erdem Akça

18.12.2008


Kâinatın urûcu mi'râc-ı Muhammedî(A.S.M.)
Ariflerin şehrâhı minhâc-ı Muhammedî(A.S.M.)

Cedâvil-i ekvânda sereyân-ı füyûzât
Tecelligâh-ı Hakk'tır sirâc-ı Muhammedî(A.S.M.)

Merâya-yı mevcûdât şem'inle cesed giydi
Bu mahlûkât meşheri ağac-ı Muhammedî(A.S.M.)

Tûtiyâ-yı hakikat fuad-ı derbedere
Şol Kur'an-ı Mübîn'dir ilâc-ı Muhammedî(A.S.M.)

Ehâdiyyet-i Zâtî bir dem taayyün etse
Şehîd-i ''Ene'l-Hakk''tır Hallâc-ı Muhammedî(A.S.M.)

Kafile-salâr-ı rüsûl! Pervâne-i Hakk olan
Kamu eşrâf-ı âlem hüccâc-ı Muhammedî(A.S.M.)

Dergâh-ı Ulûhiyyet figânıyla inleyen
Kahramân-ı Akabe Semhâc-ı Muhammedî(A.S.M.)

İsma' nidâî ya Hakk! Bendeni celb eyleyen
Câzibe-i Mekke'dir sertâc-ı Muhammedî(A.S.M.)

Mahşer-i A'zamîde Arş u Kürsîyi sarsan
Şefaatî daavât mîzâc-ı Muhammedî(A.S.M.)

Hakaik-ı Kur'anî televvünlü sohbetler
Melâike meşheri, revâc-ı Muhammedî(A.S.M.)

Ey Nebiyy-i Pürkemâl! Seni vasf eyleyemem
Âlemlerin her biri muhtâc-ı Muhammedî(A.S.M.)

Eymen Erdem Akça
Kayıt Tarihi : 13:03:00