Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English
Âlemlere rahmet

Na't-ı Şerif

Âlemlere rahmet

Alvarlı Efe Hâce Muhammed Lutfî Kaddesallahu Sırrahu'l-Âlî


Âlemlere rahmet olan
Ahmed Muhammed Mustafâ
Hakk'dan bize devlet olan
Ahmed Muhammed Mustafâ

Dergâhıdır fevka'l-'ulâ
Dîdâr-ı envâr-ı Hudâ
Cemâline cânlar fedâ
Ahmed Muhammed Mustafâ

Burc-i hidâyet hurşîdi
İki cihânın mürşidi
Enbiyâların irşâdı
Ahmed Muhammed Mustafâ

'Âlemlere vermiş şeref
Nûr-i Muhammed her taraf
Neşr eylemiş ders-i 'aref
Ahmed Muhammed Mustafâ

Mahbûb-i Mevlâ'dır ezel
Muhtâr edüp o lem-yezel
İki cihânda bir güzel
Ahmed Muhammed Mustafâ

Oldur imâm-ı enbiyâ
Hem reh-nümâ-yı evliyâ
Âlemlere vermiş zıyâ
Ahmed Muhammed Mustafâ

Mihr-i tecellâ zâtıdır
Hubb-i Hudâ sıfâtıdır
Cemâl-i Hakk mir'âtıdır
Ahmed Muhammed Mustafâ

Arş-ı berîn konağıdır
"Kâbe kavseyn" durağıdır
Hakk yolunun çerâğıdır
Ahmed Muhammed Mustafâ

Lutfî koymuş yere yüzün
Dergâha tutmuşdur gözün
Şâm u seher olsun sözün
Ahmed Muhammed Mustafâ