Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English
Canlara Cansın

 

CÂNLARA CÂNSIN 

 

İBNÜ’L EMİN “MAHMUD KEMAL İNAL”

(1870-1957)

 

 

Ey rûh-i müşahhas ki bütün cânlara cânsın

Ağyâre nihânsın dil-i yârâna îyânsın

 

Bûyundur eden güllere irâs-ı revâyih

Rûyinle de mihr ü mehe envâr-feşânsın

 

Her zerre senin lem’a-i vechinle parıldar

Zâhirde fakat mihr-i hafiyyü’l-leme’ânsın

 

Hüsn-i ezelî âşık-ı hüsn-i ezelindir

Bir öyle cemilsin ki cemallerde nihânsın

 

Aşkındır eden sûret-i hestîyi nümâyân

Aşkınla ki âyîne-i imkân ü mekânsın

 

Dünyâda yere düşmedi gölgen fakat ey nûr

Ukbâda rü’ûs-ı beşere sâye-resânsın

 

Ey nuhbe-i mahlûk-i ahad gelmedi mislin

Vallâhi ve billâhi ahîd-i dü-cihânsın

 

Ümmîd-i kerem etmededir sâlih ü tâlih

Sen kân-ı kerem melce-i âfet-zede-gânsın

 

Atfı-ı nazar et hâline bîçâre Kemâl’in

Bî-çârelere lûtf ile dâim nigerânsın