Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English
Naat-ı Şerif

 

NA’T-I ŞERİF

MUALLİM NACİ (1850-1893)

 

Arz-ı ta’zîm eylemez mi âlem-i imkân sana

Arz-ı ta’zîm etti Allah-ı azîmü’ş-şân sana

 

Nûr-ı îmândır nücûmundan dem-â-dem berk uran

Âsmân etmiş hezârân kalb ile îmân sana

 

Fazl-ı bî-pâyânının bürhân-ı bî-pâyânı var

Var mı ulviyyât içinde olmayan bürhân sana

 

Hüsn-i Kur’ân’ı görür insân olur hayrân sana

Dest-i kudretle yazılmış hilyedir Kur’ân sana

 

Dil esîrin olduğu günden beri âzâdedir

Mâsivâya bağlanır mı bağlanan vicdân sana

 

Arz-ı ta’zîm: Hürmet göstermek

Azîmü’ş-şân: Şanı yüce

Nûr-ı îmân: İman nuru

Nücûm: Yıldızlar

Dem-â-dem: An ve an, her an

Berk: Şimşek, yaprak, sert

Âsmân: Uyanık olmak

Hezârân: Binlerce

Fazl-ı bî-pâyân: Sonsuz fazilet

Bürhân-ı bî-pâyân: Sonsuz deliller

Ulviyyât: Yücelik

Bürhân: Delil

Hüsn-i Kur’ân: Kur’ân’ın güzelliği

Dest-i kudret: Kudret eli

Hilye: Güzel sıfatlar

Dil: Gönül

Âzâde: Özgür

Mâsivâ: Allah’tan başka herşey