Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English
Naat-ı Şerif

 

NÂT-I ŞERİF

 

ŞEYH GÂLİB (1757-1799

 

 

Sultân-ı rüsûl, şâh-ı mümeccedsin efendim

Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim

Dîvân-ı İlâhîde ser-âmedsin efendim

Menşûr-ı le’amrüke mü’eyyedsin efendim

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim

Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim

 

Tâbiş-dih-i ervâh-ı mücerred güherindir

Mâlişgeh-i ruhsâr-ı melik hâk-i derindir

Ayîne-i dîdâr-ı tecellî nazarındır

Bû Bekr Ömer, Osmân ü Ali yârlarındır

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim

Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim

 

Hutben okunur minber-i iklîm-i bekâda

Hükmün tutulur mahkeme-i rûz-i cezâda

Gül-bâng-i kudûmun çekilir Arş-ı Hudâda

Esmâ-i Şerîfin anılır arz u semâda

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim

Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim

 

Ol dem ki velîlerle nebîler kala hayrân

Nefsî deyü dehşetle kopa cümleden efgân

Ye’s ile usâtın ola ahvâli perîşân

Destûr-ı şefâ’atle senindir yine meydan

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim

Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim

 

Bir gün ki dalıp bahr-ı gama fikrete gittim

İlden yitirip kendimi, bî-hodluğa yitdim

İsyânım anıp, âkıbetimden hazer itdim

Bu matlâ’ı yâd eyledi bir seyyid işitdim

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim

Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim

 

Ümmîddeyiz ye’s ile âh eylemeyiz biz

Ser-mâye-i îmânı tebâh eylemeyiz biz

Bâbın koyup ağyâre penâh eylemeyiz biz

Bir kimseye sâyende nigâh eylemeyiz biz

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim

Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim

 

Bî-çâredir ümmetlerin isyânına bakma

Dest-i red urup, hasret ile Dûzâha kakma

Rahm eyle amân, âteş-i hicrânına yakma

Ez-cümle kulun Gâlib-i pür-cürmü bırakma

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim

Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim

 

Şairin Sitede yer Alan şiirleri

Nat-ı Şerif

Kemal'i zatının