Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English
SENDENDİR

 

SENDENDİR

Şeyh Gâlib

 

Efendimsin cihandâ îtibarım varsa sendendir

Miyân-ı âşıkanda iştihârım varsa sendendir

 

Benim feyz-hayâtım hâsılı rûh-ı revânımsın

Eğer sermâye-i ömrümde kârım varsa sendendir

 

Veren bû suret-i mevhûma revnak reng-i hüsnündür

Gülistân-ı hayâlim nev-bahârım varsa sendendir

 

Felekten zerre mikdâr olmadım devrinde rencîde

Ger ey mihr-i münevver âh u zârım varsa sendendir

 

Senin pervâne-i hicrânınım sen şem’-i vuslatsın

Be her şeb hâhiş-i bûs u kinârım varsa sendendir

 

Şehîd-i aşkın oldum lâlezâr-ı dâğdır sinem

Çerâg-ı türbetim şem’-i mezârım varsa sendendir

 

Gören ser-geştelikte gird-bâd-ı deşt zanneyler

Fenâ-ender fenâyım her ne vârım varsa sendendir

 

Niçün âvâre kıldın gevher-i galtânın olmuşken

Gönül âyinesinde bir gubârım varsa sendendir

 

Şafak-tâb eyledin peymânemi hûn-âb ile sâkî

Sabâh-ı sohbet-i meyde humârım varsa sendendir

 

Sanâdır ilticâsı Galib’in yâ Hazret-i Munlâ

Başımda bir külâh-ı iftihârım varsa sendendir